• Nhập mã tra cứu được cung cấp qua email hoặc hóa đơn để thực hiện tra cứu
  • Upload file XML để đọc nội dung và xác thực thông tin