Vui lòng chọn chức năng:

  • Tra cứu: sử dụng mã tra cứu được in trên hóa đơn hoặc email thông tin hóa đơn để tra cứu
  • Xác thực: hiển thị nội dung và kiểm tra thông tin của file hóa đơn XML – kèm chứng thư số được ký trên hóa đơn