Vui lòng chọn và tải lên file hóa đơn XML để tra cứu xác thực hóa đơn điện tử:

  • Giải pháp hóa đơn điện tử D-INVOICE phát hành hóa đơn có định dạng gốc sử dụng song song 2 file PDF và XML. Đối với định dạng PDF có thể dùng chương trình đọc file PDF như Adobe Reader hoặc Foxit Reader để đọc và kiểm tra xác thực.
  • Đối với định dạng XML vui lòng xác thực trên hệ thống website của chúng tôi bằng cách tải lên file XML và kiểm tra xác thực từ hệ thống